DARO Brands B.V.

verkoopvoorwaarden - wederverkoop

 

DARO Brands B.V.
Lange Haven 124
3111 CK Schiedam
Nederland
KVK: 67313566
BTW nr: NL8569.26.656.B.01

Algemeen

1.     Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten voor de aankoop / verkoop van goederen en/of voor bestellingen door en geplaatst bij DARO Brands B.V. h.o.d.n. Natuurlijk Gecertificeerd (DARO).

2.     Onder "opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden verstaan: "de klant die van DARO producten koopt met als doel deze weder te verkopen, te weten iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep die met DARO een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen." Voor overeenkomsten met consumenten hanteert DARO andere voorwaarden, namelijk “Algemene voorwaarden DARO Brands B.V. – consument”.

3.     Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden, deze aanvullingen en uitzonderingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.

4.     De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen DARO en opdrachtgever kunnen niet worden overgedragen door opdrachtgever aan derden, tenzij met schriftelijke toestemming van DARO.

5.     De door de opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover voorafgaand medegedeeld en niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onderhavige voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

6.     Indien een of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en gehandhaafd.

7.     Indien DARO niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DARO in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8.     DARO behoudt zich het recht deze “Verkoopvoorwaarden DARO Brands B.V. – wederverkoop” te allen tijde te wijzigen. Aanpassingen of wijzigingen zullen in werking treden op het moment dat de opdrachtgever en/of eindgebruiker in staat is deze te raadplegen. Aan deze voorwaarde wordt voldaan, onder andere, het moment dat de betreffende vernieuwde leveringsvoorwaarden online beschikbaar zijn via de DARO websites in kwestie. De elektronische bestanden worden hierbij beschouwd als bewijs. Enige aanpassingen of wijzigingen hebben geen invloed op de reeds opgebouwde rechten door DARO. 

Aanbiedingen

9.     Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding welke een termijn bevat kan desondanks worden herroepen door DARO, zelfs na ontvangst van de bestelling, mits dit gebeurt binnen 5 dagen.

10.   De prijzen, specificaties, samenstellingen, beschrijvingen en afbeeldingen die in prijslijsten, aanbiedingen en andere documenten zijn genoemd, zijn uitsluitend informatief en niet bindend voor DARO. DARO behoudt zich het recht voor op de gebruikelijke marges.

11.   DARO kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Overeenkomst

12.   Een overeenkomst wordt slechts geacht van rechtswege tot stand te zijn gekomen nadat DARO de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de aanbieding en/of opdrachtbevestiging van DARO en deze leveringsvoorwaarden.

13.   Eventuele latere aanvullende afspraken of wijzigingen binden DARO slechts als deze door DARO schriftelijk zijn bevestigd.

14.   Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur samen met deze voorwaarden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens klacht binnen 5 werkdagen.

15.   DARO behoudt zich het recht voor om haar producten te allen tijden te veranderen cq verbeteren, zonder de verplichting om opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Prijzen

16.   Alle prijsopgaven en de prijzen die DARO rekent, zijn de prijzen op het moment van de offerte of het sluiten van de overeenkomst, exclusief BTW en andere kosten verbonden aan de overeenkomst, zoals heffingen en tarieven, in Euro's, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

17.   Waar na het maken van een offerte een verandering optreedt in een van de factoren die de prijs bepalen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot valutaschommelingen), is DARO gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

18.   Valutaschommelingen die zich voordoen na de datum waarop een overeenkomst rechtsgeldig gesloten is, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

19.   Op drukfouten in prijslijsten, brochures en advertenties kan geen beroep worden gedaan tegenover DARO.

Transport en levering binnen Nederland

20.   De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de opdrachtgever aan DARO is verstrekt, door DARO bepaald. Het transport geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

21.   In geval de bestelling na aanbieding door DARO niet door de opdrachtgever wordt aanvaard of afgenomen, is DARO gerechtigd te handelen:

a) alsof de overeenkomst door de opdrachtgever is geannuleerd.

b) dan wel nakoming der overeenkomst te vorderen en eventueel verdere schade in rekening te brengen.

22.   Als het bestelde in voorraad is en de bestelling ontvangen wordt voor 15:00 uur ’s middags wordt binnen 24 uur of op de eerstvolgende werkdag geleverd. Voor omvangrijke producten of bij bestelling van grote hoeveelheden bedraagt de leveringstermijn 2 werkdagen. Opgave van de levertijd geschiedt overigens steeds bij benadering en onder voorbehoud, tenzij in de offerte nadrukkelijk anders is aangegeven.

23.   Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis of bedrijf van de opdrachtgever, op de begane grond.

24.   De kosten voor levering en gratis verzendgrens staan vermeld op www.natuurlijkgecertificeerd.nl. Grote bestellingen worden per pallet verstuurd.

25.   De opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering doch in elk geval binnen 5 werkdagen op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van DARO dat de goederen ter beschikking van de opdrachtgever staan.

26.   Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn dient de opdrachtgever binnen 5 werkdagen schriftelijk aan DARO te bevestigen. Bij gebreke daarvan wordt de opdrachtgever geacht hetgeen geleverd is, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

27.   Deelleveringen zijn toegestaan. DARO behoudt zich het recht om deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Levering buiten Nederland

28.   Leveringen buiten Nederland worden uitgevoerd Ex Works (EXW) Incoterms 1990, tenzij een van de andere Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), editie 1990, is overeengekomen. Levering van goederen buiten Nederland worden vervoerd voor rekening en risico van de klant.

29.   Bij internationale leveringen wordt het gehele verschuldigde bedrag vooruit betaald.

Recht van retour

30.   De opdrachtgever beschikt over een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn is uitsluitend bedoeld om na te gaan of het bestelde conform het aangebodene is.

31.   Indien de opdrachtgever de goederen onder gebruikmaking van de zichttermijn wenst terug te sturen, dient dit te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na levering.

32.   De goederen dienen in hun originele verpakking aan DARO teruggestuurd te worden en dienen onbeschadigd en ongeopend te zijn. De portokosten van de terugzending worden gedragen door opdrachtgever.

33.   De opdrachtgever ontvangt daarna –te zijner keuze- een tegoedbon, een omruiling of terugbetaling.

Garantie en klachten

34.   DARO neemt eventuele klachten inzake geleverde goederen slechts in behandeling indien zij haar rechtstreeks binnen 2 weken na levering hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Klachten over facturen dienen te worden ingediend binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur.

35.   Correspondentie over klachten dient gestuurd te worden aan: DARO Brands B.V., Lange Haven 124, 3111 CK Schiedam, Nederland. Of per email aan: info@natuurlijkgecertificeerd.nl.

36.   DARO zal de klacht zo spoedig als mogelijk behandelen en beantwoorden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht. Als verwacht wordt dat een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zal de opdrachtgever of de eindgebruiker een antwoord ontvangen binnen 7 dagen met bevestiging van ontvangst van de klacht en een indicatie van wanneer hij een meer uitgebreide antwoord kan verwachten.

37.   Slechts indien en voor zover de klacht schriftelijk door DARO gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van het betwiste gedeelte op tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.

Aansprakelijkheid

38.   DARO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van welke schade dan ook, zij het van een al dan niet voorzienbare, of directe of indirecte aard. Evenmin kan DARO aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van schade veroorzaakt door welke fout dan ook, of het nu een kleine fout of een ernstige is, met uitzondering van een opzettelijke fout.

39.   Onverminderd het vorige artikel is DARO nooit gebonden aan meer schadevergoeding dan vervanging van het product of de terugbetaling van de koopprijs, dit naar haar keuze en mogelijkheden.

40.   Opdrachtgever vrijwaart DARO voor aanspraken van derden met betrekking tot schade als gevolg van goederen of diensten geleverd door DARO, indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever, zijn ondergeschikten of van anderen die opdrachtgever ingeschakelde onder overeenkomst (en) gemaakt met een derde.

41.   DARO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik, onzorgvuldig gebruik of het gebruik van de DARO producten, hetzij in dosis, bij opslag en/of in combinatie met andere producten of medicatie. Evenmin kan DARO aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit verstrekking van informatie en aanbevelingen.

42.   Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een geldige aansprakelijkheidsverzekering.

Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud

43.   Opdrachtgever is verplicht tot betaling van alle orders vóór verzending van de producten, tenzij een kredietlijn wordt gegund aan opdrachtgever. In dit geval is opdrachtgever verplicht om een doorlopende machtiging af te geven aan DARO voor het afschrijven van alle facturen zonder korting, compensatie of opschorting door DARO van de bankrekening van opdrachtgever, 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

44.   Waar facturen niet betaald zijn in overeenstemming het vorige artikel, is opdrachtgever in gebreke simpelweg door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding van een dergelijke betalingstermijn de schuld is van de opdrachtgever, met uitzondering van de situatie waar DARO heeft verzuimd om opdracht te geven voor het uitvoeren van een incasso opdracht met betrekking tot een afgegeven doorlopende machtiging.

45.   Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, wordt DARO alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand of gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de vervaldag in kwestie.

46.   Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die DARO op grond van een geschil met opdrachtgever maakt, zowel als eiser en als verweerder, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk betaalde bedrag van de procedure door DARO, zelfs wanneer deze meer zijn dan de geliquideerde kosten van de procedure.

47.   Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten - met inbegrip van rente en kosten - zelfs al specificeert opdrachtgever dit anders.

48.   In geval van niet tijdige betaling zijn eventuele nadelige koersverschillen voor rekening van de opdrachtgever. Peildata zijn de vervaldag van de factuur en de datum waarop deze daadwerkelijk is betaald.

49.   In geval de opdrachtgever:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance of uitstel van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

c. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, 

heeft DARO door het enkel plaatsvinden van een der bovengenoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de door DARO verrichtte leveringen terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd recht op vergoeding van kosten, schaden en renten.

Geheimhouding en intellectuele eigendomsrechten

50.   DARO en opdrachtgever verbinden zich ertoe volledige geheimhouding te betrachten van alles wat tot hun kennis (op enigerlei wijze) komt ten aanzien van de andere partij en haar producten in de ruimste zin, dus met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ideeën, processen, procedures, werk, know-how en intellectuele eigendomsrechten. Deze geheimhoudingsplicht blijft onverminderd na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen.

51.   DARO behoudt zich alle (intellectuele eigendoms) rechten in de ruimste zin en haar volle omvang, in het bijzonder auteursrechten op alle werken als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet (Nederlands Burgerlijk Wetboek), op producten en diensten die het gevolg zijn van of zijn met betrekking tot de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

52.   Opdrachtgever verbindt zich op geen enkele wijze de rechten genoemd in het vorige artikel, direct of indirect, te schenden of om ze te beïnvloeden door gebruik of op andere wijze, ook niet door vernietiging te eisen, en erkent DARO als volledig en enig rechthebbende.

53.   Zonder schriftelijke toestemming van DARO is het opdrachtgever niet toegestaan om deze rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, of om ze in te brengen in een maatschap, vennootschap of rechtspersoon, of om goederen of diensten geleverd door DARO in gebruik aan derden te geven.

54.   De in dit artikel genoemde rechten blijven te allen tijde eigendom van DARO, onafhankelijk van suggesties en/of ideeën voor verbetering en/of verandering van de producten voorgesteld door opdrachtgever.

55.   DARO behoudt zich het recht voor om de kennis en ervaring die in verband met de uitvoering van een opdracht wordt vergaard, voor andere doeleinden te gebruiken.

56.   Opdrachtgever is gehouden binnen een week na schriftelijk verzoek van DARO alle goederen, documenten en andere materialen die behoren aan DARO te retourneren.

57.   Indien opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in zijn verplichtingen jegens DARO in het kader van de bovenstaande artikelen met betrekking tot geheimhouding en intellectueel eigendom, verbeurt opdrachtgever ten behoeve van DARO een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van volledige schadevergoeding.

Overmacht

58.   In geval van overmacht wordt DARO niet gebonden aan uitvoering van haar verplichting(en) jegens opdrachtgever, respectievelijk wordt de uitvoering van de verplichting(en) opgeschort voor de duur van de overmacht.

59.   Onder de term "overmacht" wordt verstaan alle omstandigheden buiten de controle van DARO, waardoor DARO niet in staat is haar verplichting, geheel of gedeeltelijk, in de richting van de opdrachtgever uit te voeren. Deze omstandigheden omvatten onder andere, maar zijn niet beperkt tot, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, stroomstoringen, niet-levering of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige vergunning van de overheid. Onder de term 'overmacht' wordt ook verstaan het niet goed functioneren van enig telecommunicatie- of andere netwerkverbinding van de gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van haar websites op enig moment.

Disclaimer

60.   De producten van DARO worden gebruikt door consumenten. Alle informatie en adviezen die DARO aangaande deze producten verstrekt is met de grootste zorgvuldigheid verzameld en wordt enkel verstrekt als vrijblijvende inlichting rekeninghoudende met de stand van de wetenschap, doch zonder echter volledig en volledig up-to-date te zijn.

61.   Eindgebruikers van de DARO producten moeten voor gebruik overleggen met hun arts of specialist indien zij specifieke gezondheidsklachten hebben. Alle informatie in de beschrijvingen op de DARO websites, inclusief informatie gerelateerd aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient alleen voor informatieve doeleinden. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van het advies van een eigen arts of specialist. De informatie in deze beschrijvingen is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Voordat men de gekochte producten gebruikt, dient eerst deze informatie aandachtig door gelezen te worden.

62.   De DARO producten hebben ten doel de algemene gezondheidstoestand te verbeteren. Zij kunnen echter niet beschouwd worden als middelen om ziekten te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen. Voor vragen omtrent de verenigbaarheid van deze voedingssupplementen met een individuele gezondheidstoestand of met andere medicatie, dient men zich steeds voorafgaandelijk te wenden tot een bevoegd arts of specialist.

Rechtsclausules

63.   Alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend beheerst door de wetten van Nederland.

64.   Elk geschil in verband met of voortvloeiende uit aanbiedingen van DARO of overeenkomsten gesloten met DARO zal worden voorgelegd aan het bevoegde hof in Amsterdam, Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter aanwijst als bevoegd.

Versie 1.0 – Januari 2023